Składki ZUS

  Stawki obowiązujące w roku 2014

  Podstawa Wymiaru

  Składki ZUS za styczeń – grudzień 2014

  Społ.
  Zdrow.
  F. Pr.
  Konto 83..1
  bez chorobowego
  Konto 83..1
  z chorobowym
  Konto 78..2
  Konto 73..3
  Okres 661,92 zł 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
  01-12.2014
  Ubezpieczenia Społeczne
  Ubezpieczenie
  zdrowotne
  Fundusz
  Pracy
  Emer.
  Rent.
  Chor.
  Wyp.
  2247,60 zł 3004,48 zł 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł 43,38 zł 270,40 zł 55,07 zł
  * Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

  987,39 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
  1042,46 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)
  33,71 zł Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Płatności składek ZUS przypadają:

 • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
 • 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
 • do 15 dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5’000 złotych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 45, poz. 391 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz.1001)